Facebook

понеділок, 20 червня 2016 р.

USTAWA z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Де слова з ділом розходяться, там непорядки водяться
Сьогодні в коментарях до однієї статті стосовно того, як "добре нова польська влада ставиться до українців", один користувач FaceBook'у відписав, що останні зміни "USTAWA z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw" здійснять удар по демографічній ситуації в Україні, маючи на увазі, що багато українців скористаються можливостями, що вона надаватиме. Я, не володіючи тематикою в повній мірі, зробив лише обережне зауваження, що нічого в цьому поганого немає, коли добробут українців покращиться з легкої руки не їх керманичів (щоправда, дещо іншими словами). Бо я і справді, лише читав, що можна буде подавати в Польщі wnioski, а не в консульствах, як зараз. А ще я читав, що ця ustawa спрямована радше для мешканців "не европейської" частини СРСР, тобто азійської.

Отримавши певну поступальну силу, почався процес аналізу. Спочатку знайшов тернистий шлях цих змін. Хоч і не закінчував консерваторії, але, так розумію, вона вже підписана Президентом Польщі, й окремі її пункти вступлять в силу з 2016-09-02, а інші - 2017-01-01. Спочатку мене приємно вразив пункт, що власники Карти Поляка будуть мати можливість отримувати фінансову допомогу протягом 9 місяців:

Art. 8c. 1. Świadczenie pieniężne ustala się w kwocie stanowiącej:
1) w okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego – na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka;
Тобто, для обрахунку грошового еквіваленту тих 50%, треба шукати Minimalne wynagrodzenie za pracę в законах з назвою "Ustawa z dnia xx.xx.xxxx r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę" за той рік, коли було складено wniosek. Наприклад, звідси випливає, що ті, хто складе в 2016-му, перших 3-и місяці отримуватимуть: дорослі - 1850*0.5=925, діти - 1850*0.5*0.5=462.5.
2) w okresie od 4. do 9. miesiąca – odpowiednio 60% kwot określonych w pkt 1.
4-9 місяць: дорослі - (1850*0.5)*0.6=555 діти - (1850*0.5*0.5)*0.6=277.5.
2. Przy ustalaniu wysokości świadczenia pieniężnego uwzględnia się wyłącznie członków rodziny wnioskodawcy, określonych w ust. 1 pkt 1, którzy przebywają razem z nim na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Важливий пункт, при врахуванні грошового еквіваленту, враховуються члени родини того, хто подав wniosek, котрі проживають в Польщі.
3. Świadczenia pieniężnego nie wlicza się do dochodu, o którym mowa w art.8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.3)).
Грошова допомога не обкладається податком на доходи.
Art. 8d. 1. W przypadku zmiany miejsca pobytu przez wnioskodawcę lub członków rodziny określonych w art. 8c ust. 1 pkt 1 na inne znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy do wypłaty świadczenia pieniężnego pozostaje starosta, który przyznał wnioskodawcy prawo do tego świadczenia.
Логічно. При зміні місця проживання на території Польщі змінюється територіальний орган, котрий виплачує.
2. W przypadku wydania decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt stały następuje z mocy prawa zawieszenie wypłaty świadczenia pieniężnego.
Виплата припиняється, коли видається відмовне рішення.
3. W przypadku, gdy decyzja o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt stały stanie się ostateczna następuje z mocy prawa utrata świadczenia pieniężnego.
Коли відмова набуває остаточного статусу, виплати припиняються взагалі. Це може наступити у випадку, коли не складено odwołanie на відмовне рішення протягом 14-и днів, то рішення стає остаточним. Або, коли odwołanie складене, але вдруге видана відмова. Потім можна ще в суд подавати, але то вже інша пісня.

І важлива річ для тих, хто носить рожеві окуляри. Виплати проводяться до тих пір, поки в польському річному бюджеті є гроші, закладені на дану графу витрат. Звертатися за фінансовою допомогою можна тільки з 1 січня 2017 року, так як в уже прийнятому на 2016 рік польському бюджеті не передбачено такої графи витрат. Зустрічав, що сума, закладена в бюджет, буде сягати 30 лярдів евро.

Також з'являється новий тип візи - 19a (для членів родини власника Karty Stałego Pobytu, яку здобув на підставі Карти Поляка):
19a) przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka;
Теж дуже добре, тішусь за цю категорію людей. 
А ще пункт про те, що термін перебування в Польщі для отримання громадянства для тих, хто має Kartę Stałego Pobytu по походженню, або Карті Поляка, скорочується з 2-ох років до одного:
7)  cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.
І власникам Карти Поляка подання на громадянство та Pobyt Stały нічого не коштуватиме, але екзамен з польської мови на громадянство ніхто не відміняє, принаймні в цьому законі нічого не вказано з цього приводу.

То десь в середині тексту я ті всі родзинки познаходив. Хоч і не всі описав тут, бо пізно вже, рано вставати. Раджу всім, хто має Карту Поляка чи має намір її вибороти, почитати детально зміни, порівнявши зі старими текстами законів. Нижче будуть лінки.

Але, після весілля, приходить похмілля. Я таки повернувся до початку і тексту. І що я там знайшов?! А ось що:

Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187 oraz z 2015 r. poz. 1274) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1: 
...
b) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) złoży oświadczenie, że ona lub jej wstępni nie repatriowali się lub nie zostali repatriowani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944–1957 przez Rzeczpospolitą Polską albo przez Polską Rzeczpospolitą Ludową z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, do jednego z państw będących stroną tych umów.”; 
Червоним кольором виділив я. Отож art,2 ust.1 закону остаточно матиме такий вигляд:
Art. 2. 1. Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego i spełni łącznie następujące warunki:
 1. wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;
 2. w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „konsulem”, lub upoważnionego pracownika organizacji, o której mowa w art. 15 ust. 1, złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;
 3. wykaże, że jest narodowości polskiej lub posiadała obywatelstwo polskie, lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na terenie jednego z państw, o których mowa w ust. 2, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat;
 4. złoży oświadczenie, że ona lub jej wstępni nie repatriowali się lub nie zostali repatriowani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944–1957 przez Rzeczpospolitą Polską albo przez Polską Rzeczpospolitą Ludową z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, do jednego z państw będących stroną tych umów.
Online translate Вам в допомогу. Але, якщо геть коротко, бо пізно вже, писав вище, то новим четвертим пунктом, бо виконання його йде через "і", а не "або"вони відсікають масив вимушених переселенців 1944-1957рр з Польщі до БРСБ, УРСР, ЛРСР та СРСР в цілому, котрі не зможуть довести польське походження. А це ой як важко, повірте мені! Скажу більше, не всі тутешні поляки згідно вимог ужендів могли б довести свою польськість, але вони хороші, бо "народились там, де треба".

Отож, як підсумок коротенького, але, на мою думку, влучного аналізу, котрого ніде не зустрічав - отримати Карту Поляка стане важче. Але, хто вже володіє нею, або вдасться заволодіти, то буде мати певні привілеї.

Якщо глибоко помилився з висновком, прошу мене виправити. Я тільки втішусь своїй хибі.

Links:
USTAWA z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

UPDATE [2016-06-28]:
Знайшов в тенетах інтерпретацію, що власникам Карти Поляка не потрібно платити за wniosek на Kartę Stałego Pobytu. Шкода, але це не так. Звільнення від оплати є тільки на wniosek на громадянство. Підтвердження:
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
с.32, додано пункт <3):
3. Zezwolenie na pobyt stały 640 zł zezwolenie udzielane: 
1) członkowi najbliższej rodziny repatrianta 
2) cudzoziemcowi, któremu udzielono azylu 
<3) posiadaczowi Karty Polaka, zamierzającemu osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe>  
UPDATE [2016-06-28*]:
Хоча ні, "люб'язні" друзі-білоруси вказали на помилку. Тому - таки безкоштовно. Що ж, тішуся з того.

2 коментарі:

 1. Доброго дня!
  Маю запитання з приводу карти сталого Побиту, за походженням.
  31.08.15р. я подавала свої документи до уряду зі справ іноземців на карту сталого Побиту за походженням (моя мати та ї батьки – дідусь та бабуся, за національністю – поляки, відповідно всіх свідотств- оригіналів про народження, включаючи і моє. Де написано, що мати – полька.)
  Жила я в Києві, і маючи такі документи на руках спробувала здавати на Карту Поляка два рази.
  Чекала на першу співбесіду з Консулом приблизно дев’ять місяців. На той час на мої документи ніхто навіть не звернув уваги.
  Другий раз, термін очікування був приблизно такий же.
  На цей раз мої документи були всі переглянуті. І дуже здивовані, що не з архіву.
  Я готувалася до співбесіди: вчилась на курсах польської мови, читала пресу, оглядала передачі, декілька разів приїздила до Польщі.
  Але, коли очікуєш так довго співбесіди, то по-троху втрачаються навички спілкування.
  У Консула, звичайно ж хвилювалася, але відповідала на різні питання на польській:
  - про себе, польські традиції, родинні традиції, стосовно Солідарності (я не раз була у Гданьску),та історичні питання.
  В результаті співбесіди мені сказали, що я не досить добре розмовляю польською мовою (по їхнім задекларованим вимогам – вимагається хоча би базовий рівень). Але при цьому по двух співбесідах ніяких рішень, або дицизій, мені на руки не видавалося.
  Таке враження, що я зовсім не проходила співбесіди з Консулом.
  З цим я зіткнулася в другий раз, коли проходила співбесіду з інспектором на карту Побиту сталого, в Польщі.
  Було від них зроблено запит, з моїх слів про результати співбесід з Консулом на Карту Поляка в Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Ukraine w Kijówe.
  І яке ж було моє здивування, коли прийшла відповідь, що ніякої дицизії не видавалося за жодною співбесідою, та ніякої інформації стосовно мене немає.
  Коли я прочитала, що вийшов Закон, згідно якого можна подавати на Побит сталий (без Карти Поляка) в Польщі, то спробувала.
  І ось вже один рік і четвертий місяць минули, з моменту подачі моїх документів, а в мене ще й досі не має результатів, все очікую…
  Приїхала вже зі своєю сім’єю в вересні цього року з метою постійного проживання.
  Так дайте ж мені, будь ласка, відповідь – який остаточний термін очікування цієї дицизії (карти сталого Побиту).
  Чи я повинна платити за дитину (дитина ходить до школи подставової в пеший клас, має 7 років і десять місяців) при подачі документів на Побит сталий за походженням для неї (640 злотих + 50 за документи). Уточнюю - Карти Поляка у нас не має.
  Чи може моя сім’я розраховувати на матеріальну допомогу, згідно останніх Законів.
  Дякую!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Доброго дня!

   Дуже прикро, але згідно цього закону виключно власники Карт Поляка можуть клопотати про фінансову допомогу після складання заявки на Pobyt Stały.
   За дитину мусите платити аналогічно 640+50 злотих.

   Розумію Ваш розпач, сам щось подібне відчував.
   Дуже дивно, чому так довго немає відповіді.
   Можу зі свого боку дати кілька непрофесійних порад.

   По-перше, Ви мусите взнати стан Вашої справи - можна писати їм e-mail на legalizacjapobytu@mazowieckie.pl з вказанням номера справи, або телефонувати (http://stayinpoland.blogspot.com/2016/07/od-4-lipca-zmiany-w-warszawskim-uw.html).
   По-друге, Ви маєте право вимагати прогляду своєї справи. В цьому випадку Вам мають призначити час, коли Ви зможете проаналізувати інформацію, яка є у Вашій справі. По ній Ви зможете зрозуміти, чим спровокована така пауза.
   По-третє, напишіть прохання про пришвидшення розгляду справи (http://stayinpoland.blogspot.com/2016/09/prosba-o-przyspieszenie-rozpoznania.html)
   По-четверте, я б з консульством це просто так не залишив. Згромадьте докази того, що Ви були на співбесідах, і напишіть їм офіційну скаргу. Відповідь на неї потім донесіть аби була у Вашій справі й не було спокуси оминути цю проблему.

   Видалити