Facebook

субота, 23 грудня 2017 р.

Świadczenie wychowawcze dla cudzoziemca z kartą bez adnotacji "dostęp do rynku pracy"

Мабуть, зараз не надто актуальна проблема, але зважаючи на мільйони "uchodźców", кількість власників карт побиту без запису в ній "dostęp do rynku pracy", котрі захочуть привезти на постійне місце проживання своїх неповнолітніх дітей та отримувати допомогу від польського уряду по їх вихованню, може збільшуватись, надаю цю інформацію в поміч.

Аби не повторюватись, для початку, хто не в темі, прошу прочитати мою статтю Świadczenie wychowawcze (Program "Rodzina 500+"). Там коротко описується, на основі чого та як іноземцю можна отримати допомогу "500+" по вихованню дітей.

Основна проблема, що виникала на початках у людей була відсутність запису "dostęp do rynku pracy" на карті, котра видавалась ще за життя старого закону про іноземців. Шляхи вирішення цієї проблеми зводились до кількох варіантів. Переважно працівники управління переконували заявників в тому, що їм потрібно виробити нову карту, де вже автоматично буде цей напис, згідно з новим законом. Вони так робили з кількох причин: їм так простіше та через те, що втрачається час, що вимірюється в місяцях, котрий потім може не врахуватися в період виплати. Заміна карти не є дорогою - 50 zł:
Za wymianę karty pobytu pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.
Ulga w opłacie za wymianę karty pobytu przysługuje cudzoziemcom:
którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu lub dokumentu nie ukończyli 16 lat.Ulga w opłacie za wymianę karty pobytu wynosi 50 % ww. kwoty
Джерело
Другим шляхом було подати документи з такою картою, яка є і, або сподіватися на хорошого інспектора, або аргументувати свою правоту законами, що Вам теж належить ця допомога. Тоді, логічно, могло бути два розгалуження: позитивне рішення або відмова. Якщо відмова, то odwołanie й подібний шлях до попереднього.

Саме допомогти тим, хто вирішив піти виділеним вище варіантом, спробую в цій статті, надавши мегаважливу інформацію.

Отож, багато тексту не буде, тільки таке:
IV SA/Wr 337/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu dnia 2017-10-24, в якому "Uchylono decyzję I i II instancji".

Його 
SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Lidia Serwiniowska Sędziowie Sędzia NSA Henryk Ożóg (sprawozdawca) Sędzia NSA Julia Szczygielska Protokolant Aleksandra Markiewicz po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 24 października 2017 r. sprawy ze skargi I. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji.
та частина рішення
W tej sytuacji, w ocenie Sądu, zaprezentowana w zaskarżonej decyzji językowa (literalna) wykładnia przepisu art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. d) ustawy jest niewystarczająca. Konieczne staje się zatem przeanalizowanie powołanego przepisu w świetle wykładni systemowej (czyli na podstawie systemu prawa, w którym funkcjonuje ten przepis) oraz celowościowej (czyli na podstawie celu, jaki ma realizować ten przepis). Z wykładni systemowej wynika zaś, że art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy przyznaje podmiotowo uprawnienie do uzyskania świadczenia wychowawczego cudzoziemcowi legitymującemu się kartą pobytu, uprawnionemu do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od tego, czy uprawnienie to zostało ujawnione przez właściwy organ na karcie pobytu. Jednocześnie należy zauważyć, że zarówno z tytułu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r., jak i treści jej art. 4 ust. 1, wynika, że celem omawianej regulacji prawnej jest udzielenie przez państwo rodzicom (opiekunom) dzieci pomocy w wychowaniu dzieci w formie częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych (świadczenie wychowawcze). Co do zasady żaden przepis ustawy nie wyłącza spod omawianej regulacji prawnej dzieci cudzoziemców posiadających prawo stałego pobytu i uprawnienie do pracy w Polsce. Stąd też przyjąć należy, że odmienna wykładnia omawianego przepisu mogłaby prowadzić do nieuprawnionego zróżnicowania sytuacji prawnej zarówno samych cudzoziemców (na tych, którym właściwy organ wydał kartę pobytu z adnotacją i tych, którzy legitymują się kartą pobytu bez adnotacji), jak i samych dzieci ze względu na ich pochodzenie i narodowość. Takie zaś postępowanie w oczywisty sposób prowadziłoby do naruszenia przepisów Konstytucji (art. 2, art. 32, art. 71 ust. 1, a przede wszystkim art. 72 ust. 1 zdanie pierwsze), jak również art. 2 ust. 1 oraz art. 26 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526).
Przedstawiona powyżej wykładnia analizowanej normy prowadzi do wniosku, że art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy przyznaje uprawnienie do uzyskania świadczenia wychowawczego cudzoziemcowi legitymującemu się kartą pobytu, posiadającemu zgodę na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnionemu do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy niezależnie od tego, czy uprawnienie to zostało ujawnione przez właściwy organ na karcie pobytu, czy też nie. Sąd dokonując powyższej wykładni uwzględnił fakt, że zbliżone stanowisko zostało zaprezentowane w wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 października 2016 r. o sygn. akt I SA/Wa 1197/16 i w Olsztynie z dnia 3 listopada 2016 r. o sygn. akt II SA/Ol 995/16, a ponadto Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 stycznia 2017 r., sygn. akt II SA/Łd 946/16 (dostępne w internetowej bazie orzeczeń NSA).
Biorąc pod uwagę powyższy wywód stwierdzić należy, że wykładnia art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy dokonana została przez organy z naruszeniem prawa, przy czym stopień naruszenia miał niewątpliwie wpływ na wynik sprawy. Ponownie rozpoznając sprawę organy uwzględnią powyżej zaprezentowaną przez Sąd wykładnię mających zastosowanie w niniejszej sprawie przepisów(art. 141 § 4 zd. II p.p.s.a.).
Отож, висновок. Якщо ще знайдеться хоча б одна особа, котра має ідентичну ситуацію, то разом з заявою потрібно подати пояснення своєї позиції з вказанням номерів цих рішень з коротким вказанням цитат рішень. Гадаю, на 99.(9)% цього інспекторові буде достатньо. З власного досвіду знаю, що там працюють набагато адекватніші люди, ніж ті, котрі в urzędzie przeciwko spraw cudzoziemców й рішення чотирьох(!) Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (виділені вище в тексті рішення) для них є рішеннями, а не текстами.

Успіхів Вам, а я сподіваюсь на +1 до карми.

неділя, 17 грудня 2017 р.

Поняття narodowości в USTAWIE z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań

Чесно кажучи, не натрапляв ще на цей закон, в якому є трактування поняття narodowości. Хоча читав інтерпретації без її згадування. Тому, хочу залишити тут, аби можна було користатись нею.
USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań

Art.2 Ilekroć w ustawie jest mowa o:

...
6)   narodowości — przynależności narodowej lub etnicznej — rozumie się przez to deklaratywną, opartą na subiektywnym odczuciu, indywidualną cechę każdego człowieka, wyrażającą jego związek emocjonalny, kulturowy lub związany z pochodzeniem rodziców, określonym narodem lub wspólnotą etniczną;
...
Цікавий висновок полягає в тому, що, згідно з цим, особа, котра отримала pobyt stały за походженням, сама вже вважається za osobę narodowości polskiej lub osobę przynależne do Narodu Polskiego. Більше пізніше. 

субота, 2 грудня 2017 р.

Świadczenie wychowawcze (Program "Rodzina 500+")

Лінь - рушій прогресу

Факт

Як відомо, перебралась моя сім'я на проживання до Польщі, й почались проблеми. Але тим життя і є цікавим, що можна розв'язувати різноманітні завдання різними способами.

І, оскільки мої діти тут живуть й ходять до школи, то вирішив скористатися з т.з. фінансової допомоги польського уряду "польським родинам", як заявила пані Беата Шидво. Хоч такою себе не вважаю ані я, чим не пишаюсь й не комплексую, ані польські управління, то дуже приємно визнати, що демократична польська влада фінансує не тільки родини "народовцув", але й "бандеровцув" (так я на роботі зі своїми колегами жартуємо, бо маємо одного майже "народовца"), хоча певним ідийотам кажу, що є "мельниковцем", аби їх застопорило. Якщо відверто, то дивує, як польські законотворці не внесли пункту, де було б вписано, що діти, котрим належить тих 500+ злотих, не можуть бути нащадками переселенців, як це вони елегантно зробили в останніх змінах до законів "про карту поляка" та "про іноземців".

Але менше з тим, не маю станом на сьогодні здоров'я, аби розводити демагогію. Просто подякуємо їм за це й напишемо, як нам скористатись з допомоги. 

Отож, до основного. Наші 500+. Вже багато часу минуло з початку входження в життя закону, котрий дає можливість їх отримувати. Я десь в червні через систему ePUPAP склав заяву й отримав цікаве wyzwanie, де першою була така вимога:
Dostarczenie kart pobytu Pana dzieci i żony oraz decyzji zezwalającej na pobyt czasowy. 
Bzdurka інспектора, не більше. Адже, прочитавши сам закон Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 r. poz. 195), нічого такого не знаходимо. Найважливіше для нас міститься в Art.1 ust.2 pkt 2c-d:
2. Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:
1)
obywatelom polskim;
2)
cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w 
art. 127 zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli 
państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.
3. Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Аби нівелювати повторну появу цієї необґрунтованої вимоги, я написав  й додав його до заяви їм таке пояснення, в якому власне й описав неправомірність такої вимоги, базуючись на вищевказаному законі. Вистачило, не вимагали вже.

Важливою умовою є наявність карти побиту з поміткою "dostęp do rynku pracy". Є випадки, коли люди отримували 500+ без цього напису, але це трішки важчий шлях. Мені одна пані колись присилала скан її odwołania, чи якогось там іншого документу, по розгляді котрого вона отримала 500+, не замінюючи карти побиту на нову, але я втратив слід, перепрошую.

Увага! Прошу звернути увагу на те, хто не має права на подібну допомогу, це важливо. Отже:
а) якщо маєте дозвіл на працю менший, ніж 6 місяців;
б) якщо навчаєтесь;
в) якщо працюєте на підставі візи.
Шкода, але такі вимоги закону.

Другою важливою умовою є "jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze". Для підтвердження цього факту я додав скан моєї заяви до польської школи. Цього не вистачило, але я більше нічого не робив. Вони самі все з'ясували - мені прийшло повідомлення, що розгляд справи продовжиться, а вони виступили із запитом до школи.

В кінцевому результаті нам призначено фінансування на виховання другої в сім'ї української дитини з 1-го вересня - часу, коли діти пішли до школи. На першу нам не дали, бо доходи не дозволяють. На що я й не подавав документів, бо там потрібен значно більший їх перелік, котрий включає в себе поміж іншого довідки про доходи всіх членів сім'ї.

Тепер інша важлива річ: де краще подавати заяви? 

  1. Особисто заповнювати заяву, йти до уженду, брати номерок, чекати свого зоряного часу, здавати пачку документів працівнику управління. Беее...
  2. Ті, хто вже цікавився темою PESEL, знають на підставі чого його можна отримати. Так, ePUAP. Я не люблю й не маю часу ходити по управлінням, бо лінивий, як пес. Тому потрібно виробити той клятий PESEL, створити профіль ePUAP, підтвердити його (я робив це в банку), й користуватись чудовою можливістю складати заяви, не виходячи з дому. Я так і на 500+ робив, і działalność створював. Адже лінь - рушій прогресу!
  • 2а) Сама система ePUAP. Я в червні через неї складав. Було зручно, хоч формат бланку великий, трішки незрозумілий. Але мені було зручно через те, що не вимагало внесення номерів PESEL для дітей, адже вони їх не мають. До речі, минулої неділі подав заяву на PESEL дітям через ту ж систему ePUAP (див. UPDATE [2017-11-19]). Поки-що без відповіді.
  • 2б) Сервіс obywatel.gov.pl - має ваду, що немає можливості вводити дані дітей, котрі не мають PESEL. Якщо добре пам'ятаю, то там цікава помилка цього типу: для дитини, на котру подається заявка, є можливість не вводити PESEL, а для другої - ні. Ось так.
  • 2в) Банківські інтернет сервіси. В моєму банку стандартна проблема - немає можливості ввести дані дитини без PESEL. Мені не підійшов цей спосіб.
  • 2г) Але не ґе. ТрампАрарам! Portal Informacyjno-Usługowy emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Особисто для мене - беззаперечний переможець. Звісно, потрібно мати ePUAP, писав про це. Інтерфейс неймовірно інтуїтивний. Дані кожного члена сім'ї заповнюємо окремо й додаємо до списку, з якого пізніше вибираємо при заповненні пунктів заяви. До речі, там є більша кількість заяв, які можна складати:
Świadczenie wychowawcze (Program "Rodzina 500+")
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")
Wniosek o Kartę Dużej Rodziny
Świadczenie rodzicielskie
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego
Zasiłek pielęgnacyjny
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Inny wniosek
Залишу тут дуууже інтуїтивну інструкцію в форматі pdf, як заповнювати заяву. Хто не має доступу до хмарини google, Вам сюди. Там є такі допоміжні дані:
Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez bankowość elektroniczną
Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez empatia.mrpips.gov.pl
Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez obywatel.gov.pl
Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez PUE ZUS
Cyberbezpieczeństwo
Jak zmniejszyć załączniki do wniosku "Rodzina 500 plus"?
Усім би порадив звернути увагу на останній пункт, адже нерідко наші файли мають безпідставно великий розмір, що може унеможливити складання заяви через логічне обмеження сервісу. 

Що ж, сподіваюся хтось щось та й запозичить з моєї писанини. Раджу усім, хто має законні підстави для отримання допомоги, скористатися ними й не мати проблем зі складанням заяв та отриманням позитивних рішень! ;)

вівторок, 21 листопада 2017 р.

Od 1 grudnia 2017 r. zmiana zasad rezerwacji wizyty na złożenie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt

Ось така зміна, котра стосується Mazowieckiego UW w Warszawie:

UWAGA! Wkrótce zmiana zasad rezerwacji wizyty na złożenie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt (czasowy, stały i rezydenta długoterminowego UE)

Już od 1 grudnia 2017 r. będziemy przyjmowali wnioski o udzielenie zezwoleń na pobyt od osób, które wcześniej zarezerwują wizytę za pośrednictwem kalendarza internetowego.
Kalendarz internetowy służący rezerwacji wizyty udostępnimy na naszej stronie internetowej MUW w zakładce „Umów się na wizytę” pod linkiem https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/umow-sie-na-wizyte/33238,Umow-sie-na-wizyte.html
Wniosek bez rezerwacji wizyty możesz:
  • złożyć w delegaturach MUW w Siedlcach, Ostrołęce, Płocku lub Ciechanowie lub
  • wysłać pocztą na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Spraw Cudzoziemców, ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa.
W przypadku, jeżeli ważność polskiego tytułu pobytowego (np. karty pobytu lub długoterminowej wizy krajowej) kończy Ci się jeszcze w 2017 roku - wyślij swoje zgłoszenie na adres e-mail: wniosek@mazowieckie.pl z tematem wiadomości: „POLSKI TYTUŁ POBYTOWY – TERMIN WAŻNOŚCI 2017”.
W treści maila podaj: imię i nazwisko cudzoziemca, nr dokumentu podróży i data zakończenia legalnego pobytu w Polsce.
Насторожує ця інформація, чи не буде тепер складніше записатися через зловживання нашими різноманітними дружніми підприємливими агенціями?! І як працюватиме пункт висилання заяви поштою? Бо найближче місто без резервування - то Siedlce.

UPDATE [2017-12-12]:
Записатися на чергу нереально - кидають кілька місць щоденно, які миттєво щось розбирає.

UPDATE [2018-01-04]:
Для родин зробили поблажки, можна записатися на чергу за допомогою e-mail.

вівторок, 26 вересня 2017 р.

Не минуло й дев'яти місяців з часу подання документів...

Після виконання шоденної операції перевірки статусу справи моїх дітей, взнав, що рішення вже видано. Ані листа, ані СМС ще не отримав. Тому невідомо, чи тішитися, чи готуватися до нової тяганини. Не хотілось би, вік вже не той. Але плавці не опускаю.

Повідомлення на wnioski.mazowieckie.pl
Повідомлення на wnioski.mazowieckie.pl
Спеціально додав склеєні скріншоти польською та українською для порівняння. Переклад вражає. І стовідсотково це не переклад з використанням бота, видно при прочитанні польського тексту. Що найприкріше, текст мокшанською помилок не містить.

І ось він ліричний відступ...
Ця ситуація не може не дратувати, адже українці в Польщі знову з часів першої Rzeczypospolitej складатимуть найбільшу меншість, а ставлення до української мови в польської влади таке, як за другої Rzeczypospolitej. Тут або брак інформації, або свідомий умисел. І в цьому випадку суспільство польське іде значно попереду Держави. Дедалі більше поляків береться вчити українську мову, розуміючи реалії. І як тут не згадати "українців", котрі жили в Україні, а не знали, чи не вміли розмовляти солов'їною?! Бо й Ваш вклад дуже солідний у цю заміну значень, що українці мають обов'язково бути мокшанськомовними. Ну не зможу я цього ніколи зрозуміти. Може хтось із цих осіб й почати на мене ображатись, але це дійсно щонайменше дивує. От я, не в приклад, а просто до слова, непогано знаючи українську мову, завжди намагаюся її вдосконалити. Я читаю статті російською, бо знаю її дуже добре. Роблю пошук в англомовному контенті в міру потреби й можливостей. Дошкуляю польським ужендам польською. І, якщо пощастить вивчити з дочкою основи німецької, то зможу зрозуміти переклад усім відомої фрази "russisches Schwein". А чи не можна спробувати вивчити мову, котру викорінили з Вашої родини ті самі окупанти, котрі знову окуповують нашу Батьківщину! На мою думку, відмовитись від мови, це те саме, що відректися від Бога та Батьків.

І не треба мене звинувачувати у ненависті до мокшан, чи їхньої культури. Бо немає ненависті, а є зневага, і не до них, а до їх діянь, і не культури, а здичавілості. Зміниться поведінка, зміниться ставлення. Не раніше. Крапка. А до того часу можна на мене ображатись, але у мене більше підстав це робити. Отож, робімо це кожен окремо разом.

UPDATE [2017-09-28]:
Статус справи змінився, з'явилась інформація такого змісту:
Рішення було відправлене листом поштою (дата) 27.09.2017 за адресою .
Тобто не так багато їм зайняло часу від моменту прийняття рішення та його відсилання, буквально день-два. Це просто статистичне спостереження.

UPDATE [2017-10-03]:
А у нас відмови дітям прийшли. Починається забава...

UPDATE [2017-10-04]:
Подаю скани відмовного рішення. На двох дітей текст слово в слово співпадає. Базу апеляції будуватиму на кількох порушеннях адміністраційного кодексу та порушенні того ж зміненого закону від 1- го травня. Адже в ньому чітко в Art. 10 вказано, що робити із незавершеними справами. Його працівник управління банально не знайшов в законі (абзац на першій сторінці, котрий починається зі слів Ponadto ustawa nowelizująca nie zawiera przepisów przejściowych...). Й не дивно. А Art. 11 нашого типу справ не стосується. Більше пізніше. Руки в жодному випадку не опускаю, готуватиму текст й консультуватимусь з юристами. Якщо хтось щось може порадити, чи підказати - буду вдячний. Можете це робити публічно в якості коментаря до статті, або інкогніто - у facebook.

Нагадаю деталі: рішення мало бути видане 25.04.2017 й продовження терміну розгляду справи не відбувалось. На прохання про пришвидшений розгляд справи та бажання скористатись законним правом перегляду актів справи - нуль реакції. Ню-ню...

Decyzja odmowna s.1

Decyzja odmowna s.2
UPDATE [2017-10-06]:
Додам трохи залізної логіки, на основі котрої й будуватиметься "захист Лужина". Власне взято звідси, але пернесу та перефразую й тут. Зі закону, яким наші справи потопили, взято:
Art. 10. Do postępowań wszczętych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 
Згадка про art.1 ustawy zmienianej - то власне і є USTAWA o repatriacji, оскільки саме її веселозвісний закон від 1-го травня змінює, та її Art.1, а саме:
Art. 1. 1. Ustawa określa zasady nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji, prawa repatrianta, a także zasady i tryb udzielania pomocy repatriantom i członkom ich rodzin. 
2. Repatriantem jest osoba polskiego pochodzenia, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe. 
Власне до пункту другого наші справи мають стосунок. І як можна було цього не побачити при виданні рішення запитаю я Вас й сам відповім - для цього потрібно стати urzędnikiem.

UPDATE [2017-10-10]:
Залізна логіка від 2017-10-06 не така вже й залізна. Art. 1 не стосується справ моїх дітей, адже вони не є репатріантами в розумінні закону o repatriacji. Odwołanie подаю, але на перемогу сподіватись марно. Тут і демократичній казочці кінець. Розчарований я цим краєм. Картаю себе, що вирвав дітей з Батьківщини...

UPDATE [2017-12-14]:
Отримав вчора виклик одволавчого відділу з уженду проти справ іноземців донести підтвердження того, що мої дідо та бабця були польської національності. Тобто, ужонд не розглядає справу під призмою порушення права органом першої інстанції, а невідповідності дітей нормам зміненого закону. Це означає, що на 99.(9)% будуть відмови. Хоча, якщо зорганізую спіритичний контакт з бабцьою та дідом, то щось таки  вдасться дізнатись. :)))

неділя, 30 липня 2017 р.

Йдемо до польської школи

Учітесь, читайте, і чужому навчайтесь, й свого не цурайтесь…

за поемою Т.Г.Шевченка «І мертвим, і живим…»

А що тут ще додати до слів Пророка українського народу?!

Приїдуть мої чада до Польщі, так і не дочекавшись своїх карт. Будуть вчитись і в польській школі, й стовідсотково ходитимуть до якоїсь недільної української, ні хвилини на байдикування та забивання голови дурницями. От і повстало питання вибору школи. Хоч і не дуже то й повстало, просто треба щоби діти ходили до школи.

Я цією проблемою почав займатись ще весною. Познаходив певну інформацію. Але в силу PIS-овської реформи школи, тут панує певна невизначеність. Але все ж.

Вибираємо школу в Варшаві, до котрої відноситься Ваше місце проживання. Якщо ж хтось хоче спробувати зарахувати дитину до іншої школи, варто скористатись рейтингом шкіл та гімназій за 2015-й рік та 2016 (гімназії тепер приєднуються до шкіл). Корисно. Кому до ліцею вік вказує та є польське коріння, то знайшов таку цікавинку: набір дітей зі сходу з польським корінням. Російськомовна стаття, як влаштувати дитину до школи.

Я не скористався з результатів рейтингу, а просто сходив на прийом до директорки школи, до району котрої входить наша квартира. Дуже приємна особа, витратила трохи часу на мене та запевнила, що приймуть без проблем. З документів наразі потрібно а)заява та б)копії документу, що посвідчують особу (карта побиту чи закордонний паспорт).

В п'ятницю відніс заяву. Я скористався з такого взірця (потрібно заповнити місця, виділені синім кольором й розташовані в дужках <приклад>):
PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Ще донесу або відішлю в цифровому форматі світлини дітей для виготовлення безкоштовної міської карти для проїзду по Варшаві. А далі поживемо й побачимо.


субота, 1 липня 2017 р.

Статистика щодо українців у Польщі станом на 1 травня 2017р

І хочеться, і колеться

Фразеологізм

Українці в Польщі стають вагомим об'єктом спостережень та аналітики. Суспільно-політичні та економічні фактори, котрі зумовили останню масштабну хвилю міграції та еміграції до сусідньої Польщі, не зменшуються завдяки управлінню нашим милим домом  бариг без національності при владі. Вони створюють ідеальні умови для керування територіями. І це керування має властивість спадковості. Вони відсилають своїх діточок вчитися за кордон, аби "вони не стали мажорами", а самі, вдягнувши вишиванку, оповідають патріотичні байки мешканцям керованих ними територій. Не маю нічого проти вишиванки - це найчудовіший витвір рук українських майстрів. Також байки українські є прекрасними, милими й повчальними. Але я от проти бариг при владі на моїй Батьківщини. Бо болить мені за Україну більше, ніж їм.

Щоразу більше українців приїздить до Польщі на польові роботи, хатнє прибирання, чи працю на заводі, аби не стати мажорами у себе на Батьківщині. Але й тут вони мед не ложкою їдять, а тільки десертною виделкою. І польська влада вигадує різноманітні варіанти, аби залучати українців до праці (останнє рішення - можливість працювати "по безвізу"), але надавши їм мінімум прав при цьому. Така моя думка, підтверджена цифрами отримання позитивних рішень різного роду по картах побиту. Адже саме вони, карти, дають певний спектр прав їх власникам.

Надибав два цікаві документи, підготовлені управлінням до справ іноземців в Польщі:
Також можна проглянути їх у мене:

Перший документ є взагалі унікальним, оскільки аналіз проводиться виключно громадян України в розрізі років, документів, на котрі вони претендують, причин приїзду та поділу на різного роду категорії. Заохочую його собі прочитати, бо в мене немає часу щось там аналізувати. Особливо передостанній розділ "Загальні тренди". А страхи та першопричини певних рішень, котрі вже увійшли в життя в Польщі, можна прослідкувати. Там можна й знайти дані про "мільйон біженців з України в Польщі".

Я ж зроблю дрібнесеньке порівняння з другого документу. Як відомо, українці зараз є лідерами по виданим візам та різного роду картам побиту. Але є одне маленьке але. По кількостям відмов вони теж є лідерами. І лідерами не тільки кількісно, бо це зрозуміло, але й відносно. Прошу відкрити другий документ, котрий я трішечки модифікував. Застосована методологія "неотримання" позитивного рішення, є елементарною, як заповідав доктор Уотсон, - звичайне співвідношення отриманих позитивних рішень до поданих заяв. Звісно, є похибка, адже не всі, хто подає заяву в певному році, отримує рішення в ньому ж, інколи чекають й рік, а то й більше. Але перенесення залишкових даних з попередніх років на наступні зменшують похибку. Останній 2017-ий рік можна не брати до уваги, адже 6 місяців на рішення - то зараз майже фантастичний термін для ужендів (в Німеччині ж т.з. "голуба карта" зацікавленим працедавцем виробляється за ... одну добу!).

Для тих, кому ліньки відкривати документи, наведу скріншоти табличок. Перших дві (таблиці 1-6) - дані уженду із закладки LEGALIZACJA, третя до них - мої підрахунки. 

Tabela 1: Liczba osób, które w latach 2007-2017 złożyły wniosek o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub pobyt czasowy (najliczniejsze obywatelstwa) - stan na dzień 1.05.2017
Tabela 2: Liczba osób, którym wojewodowie w latach 2007 - 2017 wydali zezwolenie na zamieszkanie oznaczony lub pobyt czasowy (najliczniejsze obywatelstwa) - stan na dzień 1.05.2017
100 - (кількість отриманих позитивних рішень)/(кількість поданих заяв), % - zezwolenia na zamieszkanie oznaczony lub pobyt czasowy

Tabela 3: Liczba osób, które w latach 2007-2017 złożyły wniosek o zezwolenie na osiedlenie się lub pobyt stały. (najliczniejsze obywatelstwa) - stan na dzień 1.05.2017
Tabela 4: Liczba osób, którym wojewodowie w latach 2007 - 2017 udzielili zezwolenia na osiedlenie się lub pobyt stały (najliczniejsze obywatelstwa) - stan na dzień 1.05.2017
100 - (кількість отриманих позитивних рішень)/(кількість поданих заяв), % - zezwolenia na osiedlenie się lub pobyt stały

Tabela 5. Liczba osób, które w latach 2007-2017 złożyły wniosek o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (najliczniejsze obywatelstwa) - stan na dzień 1.05.2017
Tabela 6. Liczba osób, którym wojewodowie w latach 2007-2017 udzielili zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (najliczniejsze obywatelstwa) - stan na dzień 1.05.2017
100 - (кількість отриманих позитивних рішень)/(кількість поданих заяв), % - zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
Легко помітити, що найбільше українці подають документи саме на карту на czas oznaczony. Рожевим кольором виділені роки, відколи почалася та продовжується війна Московії (тепер більше відомої під назвою Росія, котре вигадав їм Петрик Перший в 1721р на підґрунті заздрощів до Мазепи та Русі) проти України. 2017-ий рік пропоную не брати до уваги, з огляду на вище описане (не стосовно Петрика Першого, а часу очікування рішення). Також тримаємо в пам'яті, що до 100-о відсоткової влади в Польщі прийшов PiS. Бордовим я виділив від'ємні відсотки, що вказує на недосконалість цього примітивного методу, на що я звернув увагу вище. Голубим - відсотки менші за 10 - супер результат. Як видно, до "голубенької" групи українцям вдалося прорватись лише по одному разу в двох категоріях далекого 2008-го року (як би сказав Качиньський з анекдоту, коли його застукали з ящиком вина при виході з магазину і запитали, чи то він так багато вживає алкоголю: "To nie moja wina, to wina Tuska!"). Білоруси ж та мокші в "голубу" групу потрапляли й продовжують потрапляти.

Ріже око тенденція "не отримання", бо це не на 100% відмови, в порівнянні між 2013 й 2014 та 2013 й 2016 роками. І лідери серед цих цифр українці - вони "не отримують" приблизно ТРЕТИНУ позитивних рішень. Тому, не роблю жодних висновків, бо їх видно в цифрах. І нехай кине за упереджене ставлення до PiS в мене той, хто без гріха. А решті бажаю не потрапляти в цю негативну статистику. А щоби не потрапити, вчіться, читайте, шукайте, питайте.

Й не будьте, як Аня з Волині, котра знайшла собі мусульманина з Азербайджану (не тому не будьте нею, кохання різне, а часом і зле, а ми мусимо всіх толерувати, аби тільки вони нам не заважали жити) й не донесла документів, котрі ужонд (а тому) в неї просив, й дістала відмову, а потім починає шукати способи, як би то все виправити. І не будьте, як один араб (теж не тому), котрому юрист пані Аґата написала odwołanie від відмови, а він банально його не вислав (а тому). Боріться з кожною проблемою, шукайте шляхи її вирішення, привчайте себе до перемог.

середа, 7 червня 2017 р.

Тлумачення контраверсійних артикулів 10 та 11 USTAWY z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw

Був сьогодні у своєї улюбленої Пані Аґати, юриста з Fundacja dla Somalii. Мій аналіз art 10 та 11 розділу 6а USTAWY z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw виявився правильним.

Art. 10. Do postępowań wszczętych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 11. 1. Postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały wszczęte na podstawie art. 15 ustawy zmienianej w art. 1 i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy umarza się.
2. Jeżeli do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców udzielił zezwolenia na pobyt stały osobom, o których mowa w art. 15 ust. 1 lub 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, do wydania tym osobom pierwszej karty pobytu stosuje się art. 15 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym oraz art. 229 ust. 4 pkt 2 i art. 236 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 6 w brzmieniu dotychczasowym.
Цей страшний артикул 11 стосується т.з. справ "поєднання родини". А всі т.з. справи "по походженню", складені до входження в життя змін до закону, розглядаються в межах його старої редакції.

Знову ж таки, це приємно було чути. Але ані я, ані вона не є тими особами, котрих будуть прислухатися уженди під час видавання запитів нових документів, чи, навіть, відмов. Для прикладу, пані Оксана мені надіслала скан листа від уженду, де зокрема вимагають:
1. підтвердження польської національності;
2. документальне підтвердження, що діти (на них документи подавали) мають намір на постійне тут проживання.
Важко сказати, що потрібне для пункту 2. Можливо, умова винайму житла, де вони проживають в Польщі; можливо, довідка зі школи, що вони тут вчаться; можливо, вистачить трудових договорів батьків. Ніхто крім ужендників цього не знає. Бо як в дитини випитати про її намір постійно проживати в Польщі?! Парадокс, але якась там буква X якогось там закону Y.

А от пункт 1 явно випливає зі змін 1-го травня. Вони так там і пишуть, що тепер тільки art. 195 ust. 1 pkt 3 закону про іноземців в грі для підтвердження polskiego pochodzenia. Так, але на них поширюється art. 10, а саме - stosuje się przepisy dotychczasowe.

Я ще я їй задав питання, чи не є це звуження кола осіб, котрі можуть претендувати на побит сталий "по походженню", порушенням Конституції в плані звуження прав людини. То її відповідь була ствердною (може ,хотіла пограти на моєму самолюбстві, не знаю). Більше того, вона сказала, що, якби хтось подав до суду адміністраційного, то мав би всі шанси виграти. Ким може бути ця особа і що має її спонукати до цього не знаю, консерваторії не закінчував. Але, імовірно, це - якийсь юрист, котрий хотів би розставити усі крапки над "ї".

І ще. Якщо про Вас уженди забули, як от у моєму випадку, що вже 1.5 місяці від встановленої дати видання децизії немає жодного від них документу (ані wyzwania, ані przedłużenia, ані zawieszenia, ані decyzji), то візьміть на озброєння "Kodeks postępowania administracyjnego" Rozdział 7, Art.36 §1 та §2. Я ще своїм, щоби не розслаблялися перед вакаціями, надіслав wnioski o wgląd do akt sprawy (колись, може, коротенько напишу по це). Мають 30 днів для призначення дати. Якщо не відреагують, а відлік вже пішов на 2-ий тиждень, матиму ще пунктик до карми імовірної скарги.

Як підсумок. Я трішки підбадьорився після спілкування з Пані Аґатою. Але як воно буде на практиці, важко прогнозувати. Принаймні, сил до боротьби мені її експертна оцінка додала. Хто зна, а може то я, чи хтось з Вас, виграє суд в паньства Польського?! З ким Путін не жартує!

UPDATE [2017-10-03]:
Але реальність виявилась не такою - не мають наші справи жодного стосунку до Art.10, бо ця стаття стосується тільки репатріантів, котрими я й мої діти не є. 

вівторок, 6 червня 2017 р.

Безкоштовні юридичні консультації для українців

Дозволю собі зробити рекламу хорошій людині задля допомоги іншим людям. Для українців в Польщі часто з різних причин є важко плавно почати плисти в руслі законодавства. Інколи їх кидають з висоти, аби вчились самі, інколи вони самі пузом догори лежать. Але людина є, тому допомагати потрібно.

Я Пана Пшемислава (Przemysław Lis Markiewicz) запитав про зміни до закону про чужоземців. Приємно було, що якимсь чином він натрапив на мою емоційну публікацію й сам відповів у радше емоційній, але більш змістовній формі, аніж я.

По суті я з ним погоджуюся, але не погоджуюся зі способом й часом цієї зміни. Я не втомлюся повторювати, що не кожен поляк зміг би документально підтвердити "польськість" своїх предків. А якщо моя бабця записана як римо-католичка, але я не маю папірчика, де б вона була вписана, як полька, а тільки як виселена українка. То хто вона і хто я? Але ж це неважливо. Я не переймаюсь цим, намагаюсь бути ні поляком, ні українцем, а - людиною.

Також немає там відповіді на важливе питання, що робити тим, кого пригріли цим законом. У спілкуванні у messenger'i Пан Пшемислав повідомив невтішну інформацію. Він вважає, що в законі вказано, що справи, документи на розгляд котрих приймались за старим законом, підлягають відхиленню. Сумно. Але боротимемось у будь-якому разі.

Отож, його сторінка у facebook, де він обіцяє безкоштовно допомагати в юридичних питаннях. Але не забувайте, люди, про скромність. Прозондуйте свою проблему спочатку самі, а потім турбуйте людину.

середа, 17 травня 2017 р.

Пишемо Pełnomocnictwo Pocztowe

Alter ego

Латинський крилатий вислів

Ні, ніхто нікого віддалено не клонуватиме. Все значно простіше. Є проблема, потрібне рішення, ділимось досвідом. На цьому вступ закінчено, фууух.

Проблема в людей інколи виникає наступного характеру.

"Я в Україні, яку мені подати адресу до кореспонденції?" (від автора писанини - якщо хтось вже лежить "на Україні", то нічим допомогти не зможу - горбатого могила виправить)
"А я не в Україні, але хотів би там трішки побути й сала поїсти. Але ні, не поїду, не поїм, прости мені сальце рідненьке! Бо що робитиму, якщо прийде мені лист з уженду?!"
Є рішення - Pełnomocnictwo Pocztowe. Суть його полягає в тому, що Ви комусь надаєте на якийсь час повноваження забирати листи, чи пачки, котрі приходять на певний адрес на Ваше ім'я, з конкретного поштового відділенняВоно не є безкоштовним (якщо мені не зраджує пам'ять, а останнім часом вона почала ходити в лівий бік, то орієнтовно 25 злотих), але часом це стає в нагоді.

Як це зробити? Дуже просто:
Йдете на поштове відділення з тією особою (пан Юрій у коментарі нижче слушно зауважив, що присутність довіреної особи не є обов'язковою), котрій надаєте повноваження, заповнюєте відповідний бланк і даєте пані для реєстрації. Обоє підписуєтесь, платите і найважливіше - кажете "Dziękujemy. Do widzenia". В протилежному випадку нічого не складеться.
Бланк можна взяти в поштовому відділенні, або, як ми це усі любимо, вірно - online. Прошу звернути увагу на повідомлення внизу "Aby móc wygenerować dokument przesuń suwak w prawo" над кнопкою "Generuj PDF". Потім зберігаєте та друкуєте. Кінцевий вигляд має приблизно такий:
Wzór Pelnomocnictwa Pocztowego
Wzór Pelnomocnictwa Pocztowego
І з того моменту Вашу кореспонденцію зможе відбирати особа, котрій Ви довіряєте більше, аніж собі.


четвер, 11 травня 2017 р.

Троянський кінь в USTAWIE z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw

„W poczuciu głębokiej więzi z Polakami – potomkami dawnej Rzeczypospolitej, ofiarami komunistycznego terroru, przemocą zmuszonymi do opuszczenia ziemi przodków, osiedlonymi wbrew własnej woli na najtrudniejszych do zamieszkania obszarach byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich; pozbawionymi możliwości powrotu do Polski, prześladowanymi z powodu swojego pochodzenia oraz przywiązania do wiary, tradycji i umiłowania wolności, skazanymi na pracę w nieludzkich warunkach, głód, choroby i częstokroć na fizyczne wyniszczenie; którzy, mimo wszelkich przeciwności, nigdy nie wyrzekli się Polski, jej tradycji i kultury, a miłość i przywiązanie do Ojczyzny przekazali swoim potomkom – pragnąc zadośćuczynić za doznawane przez zesłańców krzywdy, uznając, że powinnością Państwa Polskiego jest umożliwienie repatriacji rodakom, którzy pozostali na Wschodzie, postanawia się, co następuje:”

USTAWA z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw

Поляки, жертви комуністичного терору, насильно виселені, без права повернутись на Батьківщину, не зреклись Польщі...

Єйку, як гарно написано. Але не про нас. А супроти нас. 

Я б не звернув уваги на цей дружній крок по відношенню до величезного пласту безневинних людей. Але сьогодні хороша людина на facebook застала зненацька мене питанням, чи я не чув про чудові зміни в новому законі. А якось вже розслабився. Натрапив раз на позитивну коротеньку новину про те, які прекрасні нововведення для нас придумали наші брати західні. Але такого не очікував.

Я спеціально згадав коника, характеризуючи в заголовку цей акт стосовно категорії нащадків громадян Польщі, насильно виселених з легкої руки расистського комуністичного режиму СРСР та мовчазної згоди та потурання тодішньої польської маріонеткової влади. Адже закон загортає деякі позитивні зміни, прикриваючи й зменшення прав людей, трактуючи у свій спосіб історію. Але то тодішні керівники Польщі були злі (тільки в нашому розумінні), а ці, нові, чим ліпші? Адже вони не вибачились за дії попередників, не визнали цього факту, проте ловлять привид Бандери по всій Польщі. 

Гаразд. Можна багато чого ще додати, але це нецікаво читати. Факти. Читаємо.

USTAWA z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw

Art. 6. W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany: 

 ...

2) w art. 195 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do ustalenia polskiego pochodzenia osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 3, stosuje się przepis art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858).”;
Ок. А як було?

USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Art. 195. 

2. Do ustalenia polskiego pochodzenia osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 3, stosuje się przepisy art. 5 ust. 1–3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.)
Оцінили гру? Гра на пониження, пункти 2 та 3 видаляються. 
Відкриваємо редакцію закону, на яку посилаються і шукаємо пункт 2.

USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

2. Za osobę polskiego pochodzenia uznaje się również osobę deklarującą narodowość polską, która posiadała w przeszłości obywatelstwo polskie lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków posiadało obywatelstwo polskie oraz spełniającą warunek określony w ust. 1 pkt 2.
Опа, оце Вам і Европа!

Так, шановні, більшість моїх потуг, покликаних благою метою допомоги, для декого обернуться проблемами й у мій бік слушно можуть полетіти стріли гніву. Так, тепер немає Вам сенсу робити подання на підтвердження польського громадянства предків, адже Вам тут не раді. От якби Ви мали голубу кров, не холопську кров, а кришталево чисту польську, тоді ШАЛОМ, а так - зась.

Слушно пан Володимир з facebook сьогодні висловився, що виглядає, наче тепер потрібно потрібно робити ДНК аналіз крові. Так, це - емоційне перебільшення. Але перепрошую, не всі поляки можуть довести польськість своїх предків документально. Бо банально рідким є випадок вписання національності.

В метриці моєї бабці записано римо-католицьке віросповідання. Ким вона, гадаєте, дула за національністю? Не знаю! Не маю папірчика. Але логіка, моя вічна подружка, з котрою ми часто сваримося, підказує мені, що малоймовірно, аби українці, маючи греко-католицьку парафію, відвідували б римо-католицький костел. Але могли. Аналогічно, як і поляки, котрі були не тільки греко-католиками, але й православними, чиї церкви вони успішно практично знищили ще до Волинської трагедії.

Національність є досить відносною категорію. І кров'ю її не визначиш, а радше самоідентифікацією. Недарма ж при описі населення ЗАПИТУЮТЬ національність, а не переписують із папірчика. Згадаймо принагідно про один цікавий факт, що в II Rzeczypospolitej Polskiej жили такі собі tutejsi. Із назви випливає, а у Вікі самі прочитаєте, що мова їх була мішаною, релігія не однозначно східного, чи західного обряду, сімейні зв'язки безнадійно переплетені тощо. Такі собі поліглоти, остров'яни на материку, філософи. Хоча ні, прості люди, котрі споконвіку жили там, де жили їх батьки, а батьки їх батьків жили там, де жили їх батьки. Як от у випадку моїх діда й бабці.

Найімовірніше, вони не ідентифікувались, як tutejsi, але це явище пояснює суть проблеми, яку сучасна польська влада примушує своїх громадян не згадувати. Тодішня польська влада не захистила своїх громадян від лап тиранічного сталінського режиму тільки тому, що вони дещо відрізнялись від вигаданих мірок польськості. Були іншими.

А повернувшись до наших баранів, зверну увагу на те, що закон піднімає питання расової нерівності громадян II Rzeczypospolitej Polskiej. Чому я так суб'єктивно гадаю? А тому, що, якби до того не було можливості отримати сталий побит в такий спосіб, то нікому б не прийшло до голови бідкатись та вимагати, аби додали. Але ж була прописана така можливість. А чим Вам ця категорія заважає, пани тимчасові керівники Польщі? Тим, що ці люди інші за певними критеріями - національність. А це, чиїсь друзі,- вже расизм. І не переконуйте мене у протилежному.

Закон вступив у дію 1 травня 2017рШановні читачі, розумію обурення тих, кого змусив схилив на свій шлях отримання сталого побиту. Я хотів, як краще, а вийшло за Кравчуком. Дійсно хотів допомогти, хоч ще зимою відчував, що будуть зміни в цьому напрямку.

Всі ті, хто встиг подати документи на побит сталий з підтвердженням польського громадянства до 1 травня 2017р., не мають причини переживати (я вже не такий впевнений, див. поновлення внизу; проте Пані Аґата мене запевнила, що немає зворотньої дії) - закон зворотньої дії не має. У всіх інших прошу спробувати вибачити мене й пропоную зробити умовну ляльку й втикати в неї голки, уявляючи мене, заслужив, хоч і не винен.

UPDATE [2017-05-29]:
Почали з'являтись тривожні дзвінки - люди звертаються з порадою, що робити, адже уженди оперативненько після 01.05.2017р почали або присилати відмови на отримання побиту сталого, або попереджати, що їх вони отримають, адже "з 1-го травня змінився закон про іноземців". Є там речення, про відхилення справ, котрі були не завершені до дня входження в життя цих змін. Щодо яких справ це стосується, я не знаю. Читав, перечитував, не зрозумів. Тому, запишусь до юриста, буду консультуватись. Взнаю щось, відпишусь. Адже дивно виходить, що справи свідомо затягували до дати входження в життя закону. А про нього вочевидь зацікавлена сторона знала заздалегідь ще зі стадії проекту, або й взагалі була одним з її ініціаторів, або подавачем статистичних даних. Файно так.


UPDATE [2017-06-05]:

Таки має зворотню дію. Молодці. Як їм вигідно, так і викручують ті закони.

середа, 3 травня 2017 р.

Взірці польських документів, що посвідчують особу

Виключно для історії та допитливих осіб.

Wzór karty pobytu
Wzór karty pobytu
Wzór dokumentu tożsamości cudzoziemca
Wzór dokumentu tożsamości cudzoziemca
Wzór dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”
Wzór dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”
Wzór karty pobytu członka rodziny obywatela UE
Wzór karty pobytu członka rodziny obywatela UE
Wzór karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE
Wzór karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE
Wzór zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach MRG
Wzór zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach MRG
Wzór dowodu osobistego
Wzór dowodu osobistego
Wzór karty polaka
Wzór karty polaka
Wzór prawa jazdy
Wzór prawa jazdy
Wzór dokumentu podróży dla cudzoziemca
Wzór dokumentu podróży dla cudzoziemca