Facebook

Показ дописів із міткою Pobyt Stały. Показати всі дописи
Показ дописів із міткою Pobyt Stały. Показати всі дописи

середа, 21 лютого 2018 р.

Ustawa o cudzoziemcach - kolejne zmiany od 12 lutego 2018 roku

Чесно, "приємно" здивований тою увагою польської влади до українських тимчасових мігрантів. Так пишу, бо їх тут чи не 90% від усіх. Тому, все, що вони вигадують, провокується нами й проектується на нас. Трішки самовпевнено, але так воно є, як це не ховай під ковдру.

От і нова зміна закону про іноземців. Увага - ДРУГА за 2017 рік! І що такого? Нічого, просто факт. А мені кожного разу потрібно вигадувати нову назву до публікації. :)

Отож, закон був прийнятий 24 листопада 2017р, офіційно оголошений 12 січня 2018р, деякі його положення увійшли в життя 12 лютого 2018р, інші увійдуть 1 січня 2019р. Її повна назва: Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw uchwalona 24 listopada 2017 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 107). Завантажити її можна звідси або з моєї хмаринки.

Закон був прийнятий у зв'язку з koniecznością dostosowania polskiego porządku prawnego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (Dz. Urz. UE L 157 z 27.05.2014, str. 1). Так пише в польському медійному просторі.

Почитайте й знайдіть, що Вас там цікавить. Я зупинюсь тільки на двох речах. Одна мене напівпрофесійно цікавить, друга - просто хороша зміна.

Отож, перша річ стосується підтвердження польського походження, що так муляє очі тутешньому панівному класу. Оскільки було кілька рішень NSA (Naczelny Sąd Administracyjny), котрі скасовували відмовні рішення управлінь в справах іноземців, в котрих причиною відмови була відсутність папірчика зі записом польської національності предка, законодавці вирішили чіткіше це прописати в законі.
2. Do ustalenia polskiego pochodzenia osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 3, stosuje się przepisy art. 5 ust. 1 oraz odpowiednio przepisy art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 2282).
Товстим шрифтом виділено те, що додали. Що ж це означає, а ніщо інше, як те, що підтвердити тепер польське походження можна виключно документом з цього переліку. А саме:
Art. 6. Dowody potwierdzające polskie pochodzenie 
1.Dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być dokumenty, wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczące wnioskodawcy lub jego rodziców, dziadków lub pradziadków, a w szczególności:
  • 1)polskie dokumenty tożsamości;
  • 2)akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością;
  • 3)dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
  • 4)dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
  • 5)dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o narodowości polskiej.
2.Dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być również inne dokumenty, a w szczególności:
  • 1)o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o jej narodowości polskiej;
  • 2)potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.
Нічого особливого. Але тепер майте на увазі, що ці й тільки ці документи будуть підтвердженням польського походження. Тепер, наприклад, рішення українського суду про те, що Ваш дідусь чи бабуся приховали за часів тоталітарного комуністичного людиноненависного режиму своє походження, не буде підтвердженням в управлінні. Так, це є захист від рішень наших "чесних" судів. Але постраждають інтереси тих людей, котрих правда ними буде підтверджена. Може я помилюяся, було б добре.

І друге:
 Art. 195. Przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt stały 
1.Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli:
6)bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż:
c) 4 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udzielonego ze względu na cel, o którym mowa w art. 114 przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę ust. 1a, i posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, lub
(Art. 195 przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt stały ust. 1 pkt 6 lit. c wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r.)
Отож, якщо працюєте по карті тимчасового побиту (pobyt czasowy) 4 роки (тут, гадаю, треба буде уважно рахувати час виїзду з країни) й маєте стабільний дохід, котрий дозволяє ще й утримувати членів родини, то можете подавати на карту постійного перебування (pobyt stały). Цей пункт є дуже позитивний. Увійде в життя наступного 2019 року.

Отож, тільки два пункти, а рахунок вже 1:1.

неділя, 17 грудня 2017 р.

Поняття narodowości в USTAWIE z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań

Чесно кажучи, не натрапляв ще на цей закон, в якому є трактування поняття narodowości. Хоча читав інтерпретації без її згадування. Тому, хочу залишити тут, аби можна було користатись нею.
USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań

Art.2 Ilekroć w ustawie jest mowa o:

...
6)   narodowości — przynależności narodowej lub etnicznej — rozumie się przez to deklaratywną, opartą na subiektywnym odczuciu, indywidualną cechę każdego człowieka, wyrażającą jego związek emocjonalny, kulturowy lub związany z pochodzeniem rodziców, określonym narodem lub wspólnotą etniczną;
...
Цікавий висновок полягає в тому, що, згідно з цим, особа, котра отримала pobyt stały за походженням, сама вже вважається za osobę narodowości polskiej lub osobę przynależne do Narodu Polskiego. Більше пізніше. 

середа, 7 червня 2017 р.

Тлумачення контраверсійних артикулів 10 та 11 USTAWY z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw

Був сьогодні у своєї улюбленої Пані Аґати, юриста з Fundacja dla Somalii. Мій аналіз art 10 та 11 розділу 6а USTAWY z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw виявився правильним.

Art. 10. Do postępowań wszczętych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 11. 1. Postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały wszczęte na podstawie art. 15 ustawy zmienianej w art. 1 i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy umarza się.
2. Jeżeli do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców udzielił zezwolenia na pobyt stały osobom, o których mowa w art. 15 ust. 1 lub 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, do wydania tym osobom pierwszej karty pobytu stosuje się art. 15 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym oraz art. 229 ust. 4 pkt 2 i art. 236 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 6 w brzmieniu dotychczasowym.
Цей страшний артикул 11 стосується т.з. справ "поєднання родини". А всі т.з. справи "по походженню", складені до входження в життя змін до закону, розглядаються в межах його старої редакції.

Знову ж таки, це приємно було чути. Але ані я, ані вона не є тими особами, котрих будуть прислухатися уженди під час видавання запитів нових документів, чи, навіть, відмов. Для прикладу, пані Оксана мені надіслала скан листа від уженду, де зокрема вимагають:
1. підтвердження польської національності;
2. документальне підтвердження, що діти (на них документи подавали) мають намір на постійне тут проживання.
Важко сказати, що потрібне для пункту 2. Можливо, умова винайму житла, де вони проживають в Польщі; можливо, довідка зі школи, що вони тут вчаться; можливо, вистачить трудових договорів батьків. Ніхто крім ужендників цього не знає. Бо як в дитини випитати про її намір постійно проживати в Польщі?! Парадокс, але якась там буква X якогось там закону Y.

А от пункт 1 явно випливає зі змін 1-го травня. Вони так там і пишуть, що тепер тільки art. 195 ust. 1 pkt 3 закону про іноземців в грі для підтвердження polskiego pochodzenia. Так, але на них поширюється art. 10, а саме - stosuje się przepisy dotychczasowe.

Я ще я їй задав питання, чи не є це звуження кола осіб, котрі можуть претендувати на побит сталий "по походженню", порушенням Конституції в плані звуження прав людини. То її відповідь була ствердною (може ,хотіла пограти на моєму самолюбстві, не знаю). Більше того, вона сказала, що, якби хтось подав до суду адміністраційного, то мав би всі шанси виграти. Ким може бути ця особа і що має її спонукати до цього не знаю, консерваторії не закінчував. Але, імовірно, це - якийсь юрист, котрий хотів би розставити усі крапки над "ї".

І ще. Якщо про Вас уженди забули, як от у моєму випадку, що вже 1.5 місяці від встановленої дати видання децизії немає жодного від них документу (ані wyzwania, ані przedłużenia, ані zawieszenia, ані decyzji), то візьміть на озброєння "Kodeks postępowania administracyjnego" Rozdział 7, Art.36 §1 та §2. Я ще своїм, щоби не розслаблялися перед вакаціями, надіслав wnioski o wgląd do akt sprawy (колись, може, коротенько напишу по це). Мають 30 днів для призначення дати. Якщо не відреагують, а відлік вже пішов на 2-ий тиждень, матиму ще пунктик до карми імовірної скарги.

Як підсумок. Я трішки підбадьорився після спілкування з Пані Аґатою. Але як воно буде на практиці, важко прогнозувати. Принаймні, сил до боротьби мені її експертна оцінка додала. Хто зна, а може то я, чи хтось з Вас, виграє суд в паньства Польського?! З ким Путін не жартує!

UPDATE [2017-10-03]:
Але реальність виявилась не такою - не мають наші справи жодного стосунку до Art.10, бо ця стаття стосується тільки репатріантів, котрими я й мої діти не є. 

субота, 8 квітня 2017 р.

Заповнюємо Wniosek o pobyt online

У людини завжди є все, щоб здійснити свою мрію

Пауло Коельо

Просто інколи ми не знаємо, де той, чи інший необхідний засіб перебуває в даний момент. В часи давніші цими засобами переважно був досвід поколінь старших. Але в останні сто років швидкість розвитку світу у всіх напрямках вражає. Й цей досвід поколінь часом носить радше традиційний характер, ніж практичний. А ще цей досвід в процесі подорожування в часі втрачає частину змісту, що призводить до його неактуальності в силу втрати змістовного навантаження. Тому, для збереження цінних даних людство винайшло мову, письмо, книги, бібліотеки, архіви тощо. Але й об'єкти густо насичені даними мають здатність зникати. Чи в силу природних явищ, чи в силу нелюдської поведінки окремих видів людства, яке от зараз чинять нащадки монголів на теренах рідної мені України. 

Наш віртуальний простір містить багато інформації, багато засобів, часом забагато. Але потрібно для самого себе виробити власне Ератосфенове решето - набір методик для збору інформації. У кожного воно набуде свого неповторного вигляду, адже буде пристосоване до можливостей його власника.

Аналізуючи статистику свого блогу, помітив зрозумілу тенденцію. Середній час перегляду публікації становить на сьогодні 17.2 секунди. Це немало, але й не багато. З огляду на те, що це середній час, випливає, що перегляди були у боки зменшення та збільшення. Це й зрозуміло, кому інформація потрібна, той читає майже усе, кому тільки зернинка, шукає її, не знаходячи, вирушає у інший простір. Цей аналіз скеровує мене до зменшення об'ємів тексту, а збільшення фактів. Чесно, я й сам не маю часу писати багато. Як каже мій колега з роботи: "Nie opłaca  się". Але, оскільки лежу з травмою, то переробив трохи своєї залеглої роботи та знайшов хвильку на блог.

Сьогодні напишу кілька скерувань без розжовування, бо на це немає жодної потреби. Я намагаюсь в кожній своїй публікації спонукати до активної діяльності в інтернеті та й не тільки. Потрібно вчити нове, навіть, якщо воно не завжди стає в нагоді. Але мозок ми цим прокачуємо.

Зустрічаю багато запитів в інтернеті на тему, як заповнити вньосек на побит сталий, чи часовий. Не буду мудрувати, перейду до справи. Мазовецьке воєвудство в цьому напрямку пішло доволі далеко. За цією адресою можна заповнити wniosek o pobyt stały, pobyt czasowy, pobyt rezydenta długoternowego UE. Але це далеко не означає, що тільки, здаючи вньосек в цьому воєвудстві, можете скористатись цим засобом. Аж ніяк. В кінці заповнення у Вас буде можливість зберегти pdf файл, який теж можна редагувати (наприклад, програмою Adobe Actrobat Reader DC). 

Ще перевагою є те, що браузер "пам'ятає", введені Вами дані. І при повторній спробі заповнити форми, він Вам підказуватиме на Вашу вимогу - подвійне клацання у віконечку введення, або комбінація Alt+<стрілка донизу>. Видалення робиться, якщо я не помиляюсь, виділенням необхідного елементу з випадного списку та натисненням комбінації Shift+Del

. Коли я заповнював вньосек на дружину, то мав 15 збережених його варіантів. І то припустився помилки. Але про це в іншій публікації. А, якщо заповнював вручну, то купу паперу би знищив й рука би боліла. А цей спосіб є інтуїтивним й реагує на введені дані таким чином, що ховатиме непотрібні, чи показуватиме потрібні для заповнення розділи, в залежності від попередньо введених даних.

Ті,
хто здаватиме вньосек в Мазовєцкому воєвудстві, не видаляйте штрих-код на першій сторінці. По ньому інспектор може отримати в себе на комп'ютері введені дані, що зекономить йому час та зменшить імовірність не помітити помилку.

Також наведу нижче взірець заповненого вньоску на pobyt czasowy. Я їх сфотографував на телефон з пів року тому. Тому актуальність не гарантую. Збоку, якщо помістились на фото, є пояснення, що за що відповідає, і хто ким поганяє. :)

Wzór wniosku o pobyt czasowy, s.1
Wzór wniosku o pobyt czasowy, s.1
Wzór wniosku o pobyt czasowy, s.3
Wzór wniosku o pobyt czasowy, s.2
Wzór wniosku o pobyt czasowy, s.3
Wzór wniosku o pobyt czasowy, s.3
Wzór wniosku o pobyt czasowy, s.4
Wzór wniosku o pobyt czasowy, s.4
Wzór wniosku o pobyt czasowy, s.5
Wzór wniosku o pobyt czasowy, s.5
Wzór wniosku o pobyt czasowy, s.6
Wzór wniosku o pobyt czasowy, s.6
Wzór wniosku o pobyt czasowy, s.7
Wzór wniosku o pobyt czasowy, s.7
UPDATE [2018-03-07]:
У зв'язку із певними змінами, заповнити заяву на Pobyt Czasowy online наразі немає можливості. Тільки на Pobyt Stały та резидента UE. Сподіваюсь, тимчасово.

субота, 21 травня 2016 р.

Складання заявки (wniosku) на Pobyt Stały

УВАГА! В спосіб підтвердження в минулому польського громадянства предків, але без підтвердження польської національності, Kartę Stałego Pobytu вже не отримати

Отож, після приїзду до Польщі, я мав тиждень на підготовку документів для складання заявки (wniosku) на Pobyt Stały, котра надає право постійно проживати, працювати та користуватись різноманітними правами, в тому числі фінансовими, окрім виборних, на рівні з громадянами Польщі.

Ремарка: Запис на складання заявки здійснюється телефонічно. Хоч пише, що мейлово також, але не дуже цьому вірю. Бо я стосовно своєї справи писав на їхній e-mail, але відповіді так і не отримав ось уже 7 місяців. :))) Потрібно буде надати паспортні дані, дату важності візи тощо. Тоді призначать певну дату та час, на котру потрібно прийти для складання заявки.

Перейшовши за посиланням ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY, можна віднайти категорії, згідно яких можна отримати право постійного проживання в Польщі. Якщо коротко, то це може бути дитина чужоземця, котрий має "побит сталий", народжена після того, як він його отримав; особа польського походження (власне категорія, по котрій я складав внесок); людина, одружена з громадянином Польщі; людина, котра має Карту Поляка; людина, котра мешкає певний чималий проміжок часу в Польщі (там розлого написано, які критерії мають бути дотримані) тощо.

Ось який пакет документів потрібен:
1. wypełniony wniosek o udzielenia zezwolenia na pobyt stały
заявка, потрібно заповнити у 3-ох екземплярах (є трохи роботи);
Саму заявку (wniosek) я заповнював від руки. Для того взяв один примірник для чернетки. Заповнювати не надто важко, бо опис пунктів написаний 4-ма мовами:
1) польською;
2) англійською;
3) французькою;
4) російською;
На момент заповнення, я володів тільки 2-ю та 4-ю, хоча першу можна було зрозуміти.
Але зараз то взагалі не проблема з translate.google.com.ua, наприклад. Хоча, зараз коли інколи перекладаю з української на польську і навпаки, то дивуюсь скільки помилок він робить. А все через складність наших двох мов, англійську простіше формалізувати.
2. 4 aktualne fotografie
звісно, до фотографій є вимоги. У мене взагалі стався курйоз з ними, про нього нижче.
3. ważny paszport zagraniczny do wglądu
потрібно мати зі собою закордонний паспорт. А до заявки потрібно додати копії всіх його сторінок. Паспорт ще буде потрібен для того, щоб одразу інспектор, котрий приймає документи, поставив печатку про початок відкриття справи. Ця печатка легалізує Ваше перебування аж до видання рішення (decyzji), незалежно негативної, чи позитивної.
4. dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały
документи, необхідні для підтвердження даних, що містяться в заяві та обставин, які обґрунтовують клопотання про видачу посвідки на постійне проживання. Так транслейт перекладає, досить точно. Цей пункт буде різнитись залежно від підстави, згідно якої Ви складаєте заявку. Якщо по походженню, то підтвердження зв'язку з пращурами та їх, чи Ваше польське походження (чи громадянство!); якщо Карта Поляка, то взагалі просто - тільки вона і потрібна (взагалі, на мій погляд, по Карті Поляка найпростіше отримати посвідку на проживання)
5. dowód opłacenia opłaty skarbowej
підтвердження оплати. Для Stały Pobyt то є 640 zł. Немало і небагато. Я оплачував в касі в самому уженді кілька днів до складання заявки. Можна щоправда і банківським перерахунком, так можна зекономити кільки злотих за здійснення операції. Але я на той момент не мав рахунку.

Коротко, як все було. Як вже писав, оплату здійснив кілька днів до складання заявки. 28.07.2015р прийшли з сестрою на зазначений час 10:15 до уженду. Перед нами було подружжя з США (на стіні білі кабінету вивішений був перелік з вказанням ПІП та країни), котре, імовірно, мало польське коріння і їм не вистачало ще права проживати в Польщі. Бідними, якими переважно приїздять до Польщі українці, вони не виглядали. Були з перекладачем та бірками з якогось костьолу.

Отож, зайшли ми до кімнатки. Зустріла нас молода інспектор. Я мав заповнені 3-и примірники заявок (wniosków) (робив це вручну, адже такої чудової опції заповнення online ще не було). Щоправда деякі пункти залишив пустими (стосовно візи і ще чогось там). То пані різкими рухами олівця зазначила пташками, що потрібно ще заповнити. Також мав я зі собою 4-и фотографії, зроблені ще в Україні 3-и місяці перед тим для відкриття візи. Пані інспектор спочатку їх прийняла, а потім перепитала, де вони були зроблені. Почувши, що в Україні, сказала, що не приймає їх, а треба зробити нові й порадила ательє поблизу. Знайома річ, з такою ми в Україні часто зустрічаємось, наприклад в лікарнях, де лікарі радять, де купувати ліки. Ок. Документів з пункту 4 мав дуже багато. Потрібно було довести спорідненість з дідусем та бабцею. Для цього мав:
1) своє свідоцтво про народження, його копію та завірений переклад на польську мову (przysięgłe tłumaczenie);
2) аналогічно тата свідоцтво про народження, його копію та завірений переклад на польську мову (przysięgłe tłumaczenie);
3) копію рішення по моїй двоєрідній сестрі, згідно з яким вона отримала посвідку на проживання в Польщі по всім цим аналогічним документам;
4) польські документи, котрі вдалось моїй двоєрідній сестрі отримати в Польщі. А саме, свідоцтва про народження, виписки з метрикальних косцєльних книжок. Нижче наводжу для прикладу лише деякі з них.
Фотокопія з книги метрикальної, заповнена латиницею (червоним зазначені деякі пояснення)

Odpis Skrócony Aktu Małżeństwa (виписка зі свідоцтва про одруження)

Odpis Skrócony Aktu Urodzenia (виписка зі свідоцтва про народження)
Ці документи може отримати кожен бажаючий, випевнивши заявку до Urząd Stanu Cywilnego. Що цікаво, з Leżajsk і моя сестра, і я отримали документи безкоштовно, а от вже зі Stary Dzików для своєї дружини я платив по 22 zł за кожен примірник. Гадаю, це зумовлено підставою, для якої бажаєте отримувати ці документи. Але і від самих працівників ще більше. Бо часто в ужендах закони трактують по-різному, демократія. З Leżajsk отримав документи безкоштовно без жодних пояснень. На них було написано таке:
NIE PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ
ART.2 UST.1 PKT.1 LIT.I.USTAWY Z DNIA 16 LISTOPADA 2006 R.O OPŁACIE SKARBOWEJ (DZ.U.Z 2014 R.POZ.1628,Z PÓŻN.ZM)
Цей документ можна скачати звідси. Там на с.9 читаємо:
Art. 2. 1. Nie podlega opłacie skarbowej:
1) ...
i) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób
Тому, гадаю, якщо вказати у заявці цю причину, то можна сподіватись на безкоштовне отримання пакету документів. Я дійшов до цієї гіпотези після заплати та отримання документів зі Stary Dzików.

Ще важлива річ, потрібно зробити копії всіх документів. А порада така: питайте, чи можете додати не оригінали документів, а їх копії. На копіях вони ставлять печатки "згідно з оригіналом" (zgodnie z oryginałem). Бо я пізніше мав проблеми з тим, що не міг скласти заявку на підтвердження того, що мої дідусь та бабуся мали польське громадянство саме через те, що більшість потрібних для цього оригіналів були там, а вони були мені потрібні. Про це в одному з наступних дописів. Тому, залишайте їм якомога менше оригіналів документів.

Отже, пані відіслала нас робити нові фотографії та подописувати незаповнені пункти в заявці.
Взагалі кажучи, була вона малопривітна, до американців мило так посміхалась, а до нас досить строго поставилась. Тоді я ще не розумів чому.

Ми виконали всі її вказівки, прийшли знову, здали. У мене взяли відбитки пальців, ми нагадали їй, аби поставила печатку, бо сама вона б цього не зробила. Пані прийняла це все і видала документ, де було вказано, що 14.09.2015р у мене має бути бесіда в уженді (przesłuchanie), а до 20.11.2015р отримаю рішення.

Все виглядало не так погано, як сталося насправді...